یار امام/ سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه اول 

یار امام