سه سال پس از روی کار آمدن گفتمانی که تحریم ها و مشکلات کشور را ناشی از مقاومت بیهوده در موضوع  هسته ای می دانست، مستند شورش در شهر با نمایش اسناد و فیلم هایی جدید برای اولین بار، حقیقت ماجرا را بررسی کرد.

این مستند که ساخت آن شش ماه به طول کشیده است نشان میدهد که چه کسانی و با چه تفکری عامل تحریم ها شدند و چه کسانی با آدرس غلط دادن، صنعت هسته ای را به خاطر برداشتن تحریم ها نیمه تعطیل کردند و اکنون نیز به اصرار و فریب افکار عمومی به دنبال آزادی سران و عاملان اصلی تحریم ها هستند.

مستند «شورش در شهر» – جدیدترین مستند تولید شده در برنامه ثریا – قسمت چهارم از مجموعه مستند ارباب رخنه هاست که سه قسمت قبلی آن نیز – مزه مذاکره، آرایش غلیظ، پدر خوانده – مورد توجه بینندگان قرار گرفته بود.

 

یار امام