مستند پدرخوانده که ماحصل ده ها سند و گزارش غیر قابل انکار است، برای اولین بار پرده از یک سلسله عمیق و گسترده دوازده ساله برمی دارد که طی آن خاندان راکفلرها، از ثروتمندترین و پرنفوذترین خاندان های آمریکایی با طرف های ایرانی خود بارها به صورت محرمانه در کشورهای ثالث دیدار و گفتگو کرده اند....

یار امام