رهبری همه کاره و ما هیچ کاره؟!(دکتر حسن عباسی)

یار امام