بسیاری از علمای وهابی مانند بن باز میگویند هرکس منکر مهدویت بشود کافر است در حالی که کارشناسان شبکه های وهابی منکر مهدویت میشوند.

 

yareemam.blog.ir