بر اساس زندگینامه دکتر سعید کاظمی آشتیانی

 یار امام