یار امام/ اگر آیه مباهله دلیل بر امامت امیرالمومنین هست چرا خود ایشان به این آیه استدلال نکردند؟

یار امام