یار امام/ سخنرانی استادرائفی پور-استراتژی انقلاب اسلامی در40سالگی

سخنرانی استاد رائفی پور -استراتژی انقاب اسلامی در 40 سالگی - شهریار - 4 شهریور 1397

یار امام