نوای " زینب زینب " با صدای مرحوم استاد سلیم موذن زاده.

یار امام