پیشنهاد رفع حصر سران فتنه به امام خامنه‌ای توسط علی مطهری و پاسخ ایشان به وی

 

 

 یار امام