این بار در دروغ ممنوعی دیگر، باز هم با دروغ ها و تناقض های کارشناسان وهابی، در خدمت شما هستیم! یکی می گوید قبر مبارک آقا امام رضا علیه السلام در مشهد است و دیگری می گوید نه آنجا نیست! ببینید چگونه آقا امام رضا علیه السلام، آبروی این ها را می برد!

 

 

yareemam.blog.ir