جرج صلیبا یکی از عالمان مسیحی لبنان میگوید مسئله مهدویت و آمدن منجی نقطه ی مشترکی بین همه ادیان است .

 
 

 yareemam.blog.ir