کارشناس یکی از شبکه های وهابی میگوید هیچ آیه و روایتی در مورد حضرت مهدی(عج) وجود ندارد درحالی که کارشناس یکی دیگر از شبکه های وهابی آیه ای از قرآن را نشان میدهد و میگوید این آیه در شان حضرت مهدی (عج) است.

 

 

 

yareemam.blog.ir